കഥകൾ

Tuesday, January 17, 2017

കൊഴിഞ്ഞ പൂവിനും പറയാനുണ്ടാകും
തഴുകിക്കടന്ന ഒരു വാസന്തത്തിനെ കുറിച്ച്;
മൊട്ടിട്ടപ്പോഴേ മൂളിയടുത്ത, ഒരു കരിവണ്ടിനെക്കുറിച്ച്;
പാതിവിടർന്ന തന്നിൽ, അമർന്നപൂമ്പാറ്റയെ കുറിച്ച്;

കശക്കിഎറിഞ്ഞ ഒരു ചുഴലിയെക്കുറിച്ച്;
കാമക്കണ്ണാൽ ഊതിപ്പോയ ഒരു നാഗത്താനെക്കുറിച്ച്;
പ്രണയത്തിന്റെ,  ജീവിതത്തിന്റെ, നിരർത്ഥകതയെക്കുറിച്ച്;
അതിജീവനത്തിന്റെ നാട്ടറിവുകളെക്കുറിച്ച് !

കൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ,
അഴുകി ദ്രവിക്കുമ്പോൾ
-ഓർമ്മക്കാലത്തിന്റെ ചുഴിക്കുത്തിൽ
പുളഞ്ഞ്, അയവെട്ടുന്ന പൂക്കാലം
മാത്രം സ്വന്തമാക്കിയവൾക്ക്-

കൂടെ ചേർക്കാൻ വേറെന്ത് ??