കഥകൾ

Tuesday, July 21, 2015

എന്റെ പ്രണയംകണ്ട, കേട്ട, കൊണ്ട, പ്രണയങ്ങൾ
ഓരോ തിരയിലും തികട്ടും;
ഇടിത്തീപോലെ നിന്റെ ഇല്ലായ്മ
അസ്ഥിത്വത്തെ കരിയ്ക്കും;
എങ്കിലും വാശിയോടെ, 
വാശിയോടെ ഞാൻ -
കണ്ണിറുത്തു അനന്തതയിലെക്കെറിയും.

തേച്ചണച്ച കത്തിയെങ്കിലും 
അറുത്തുമുറിക്കാൻ പറയാതിരിക്കുക;
നിസ്സഹായതയുടെ നാല് -
മുയൽകണ്ണുകൾ എന്നിലേക്ക്‌... !

ചർദിച്ച മഴവില്ലുകളിൽ എതൊന്നിനെയും പോലെ 
എന്നെയും തിരസ്ക്കരിക്കുക.

 നിസ്വാർഥതയുടെ പര്യായപട്ടികയിൽ 
എന്റെ നാമം എഴുതപ്പെടുന്നു;
പ്രണയത്തിന്റെ ഉത്തുംഗതയിൽ,
വെറും ചോദ്യചിഹ്നമായി ഞാൻ വളഞ്ഞൊടിയുന്നു !!!