കഥകൾ

Monday, April 08, 2013

ചന്ദ്രപത്മം


"ഇനി വിളിക്കരുതെ"ന്നൊറ്റ  വാക്കോതി കരിമേഘവാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചതാണവൻ 
"നീ വിളിക്കാതിനി കണ്ണ് തുറക്കില്ലെ" ന്ന് കൂമ്പിവാടിയതാണവൾ 

നിലാവൊളിയിൽ,  പൊയ്കയിൽ  കാത്തു നിന്നിട്ടും ...
അർക്കൻറെ  പുറകിലൊളിച്ച് പ്രണയാഭ പകർന്നിട്ടും...
പരസ്പരം, മനപ്പൂർവ്വം അറിയാതെ അകന്നവർ!

ജന്മസുകൃതമെന്നു പുകഴ്ത്തി ..ഒരുനിമിഷം കൊണ്ട് പ്രണയത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്തവർ !!!