കഥകൾ

Tuesday, March 19, 2013

വിഫലമീ യാത്ര !

മുറ തെറ്റാതെത്തുന്ന മാസമുറകളിൽ 
കാൽ വഴുക്കിയ "അമ്മമോഹം !

ചോരിവാ തേനൊഴുക്ക് കൊതിച്ച്
വിങ്ങിമറിയും "താത"സാഗരം !

വിരിയാ അണ്ഡഭാണ്ഡത്തിൽ,
മുളപൊട്ടാ വിത്തിൻ മടിശീലയിൽ,
ശ്വാസംമുട്ടി അലറി ഒടുങ്ങുന്ന
നറുപാൽപുഞ്ചിരി !

സ്നേഹവും കാമവും അറ്റ -
കലണ്ടർ കളമൊപ്പിച്ച ഇണചേരലുകൾ !

ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമുള്ള "മച്ചി" വിളികൾ..!!
ഊഷരഭൂക്കൾതൻ   നിശബ്ദപ്രയാണങ്ങൾ ..!!!
Image Courtesy: Google

Saturday, March 16, 2013


ഓരോ തവണ വിട ചൊല്ലുമ്പോഴും, അരനിമിഷ ദൈർഘ്യത്തിൽ

നീയെന്നെ വലിച്ചടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു...

ഇപ്പോൾ എന്തെ?

ചന്ദ്രകാന്തികത അറ്റോ ??
അതോ 
വേലിയേറ്റത്തിൽ നിന്നിലേക്ക്‌  കടപുഴകുമെന്നു ഭയന്നോ??