കഥകൾ

Monday, October 17, 2011

അടക്കമില്ലാത്ത കള്ളക്കണ്ണുകളെ, യൂദാസ് ആണ് നിങ്ങള്‍. അനാവശ്യ ഇമയനക്കങ്ങളിലൂടെ, കള്ളച്ചിരിയിലൂടെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തെ അവനു ഒറ്റുകൊടുത്ത നയവഞ്ചകര്‍  !!!