കഥകൾ

Sunday, July 31, 2011

...

നീ എന്‍റെ നിഴലാണ് ...

പകല്‍ക്കിനാക്കളില്‍ ഒപ്പം തോള്‍ ഉരുമ്മി,
ഇരുള്‍ക്കയങ്ങളില്‍ ദൂരെ മാറി
നിലാവില്‍, 'കൂടെയുണ്ടെ'ന്ന വ്യര്‍ഥ സ്പന്ദം !

അതെ നീയെന്നും...നീയെന്റെ വെറും നിഴല്‍ മാത്രമാണ് !!!