കഥകൾ

Saturday, March 25, 2017

സരസ്വതി

"ഒരു കൈത", "ഒരു നീർമരുത്"
എന്നവൾ തേങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും...!
"ഭ്രാന്തി..." എന്ന ആർപ്പുവിളി താങ്ങാതെ
ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ..
അത്രമേൽ ആർദ്രമായി ......ആർത്തയായി...
അവൾ ഓടി ഒളിക്കും.
കൂവി ഓടിച്ച നിങ്ങൾ തന്നെ
ഒട്ടുമേ മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തില്ലാതെ

'സരസ്വതി' എന്ന് പൂജിക്കും ..!!!

1 comment:

  1. കൂവി ഓടിച്ച നിങ്ങൾ തന്നെ
    ഒട്ടുമേ മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തില്ലാതെ

    'സരസ്വതി' എന്ന് പൂജിക്കും ..!!!

    ReplyDelete