കഥകൾ

Saturday, September 10, 2016

വേട്ടക്കാരൻ

അവന് കണ്ണന്റെ നിറം മാത്രമല്ല 
കാളകൂടത്തിനെ ഗുണവും...

അവൻ വല നെയ്യുകമാത്രമല്ല
കരളൊട്ടുന്ന വരികൾ കൊണ്ട് 
തക്കം പാർക്കുകയും...

അവൻ ആയിരം കൊളുത്തുള്ള ഒറ്റചൂണ്ടമാത്രമല്ല
നഞ്ചുപേറുന്ന നെഞ്ചിൻകൂടവും
എന്നാൽ
വലയിലാകുന്നതും, ചൂണ്ടയിൽ കുരുങ്ങുന്നതും
നെഞ്ച് പിടഞ്ഞു തെറിക്കുന്നതും
കവിതേ നിന്നോടൊപ്പം ഞാൻ കൂടിയാണല്ലോ...!

6 comments: