കഥകൾ

Thursday, September 15, 2016

രുഗ്മിണിമാർക്ക്ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയാലും,
ഉടുതുണി ഉരിഞ്ഞാലും
പെണ്ണുടലിൻ വെണ്ണ ഊറ്റിയാലും,
ഉള്ളം തൊടാത്ത വാക്കിനെ
കവിതയാക്കി  വിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണാ..
നിനക്കറിയാം നിന്നെയാരും
'തന്തയില്ലാത്തവൻ'
എന്ന് വിളിക്കില്ലെന്ന്...!!!

"അത്  കഴിവ്" ...അതെ സമ്മതിക്കുന്നു !
 എന്നാലും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ
 സഹതാപമാണ്, രുഗ്മിണിയോട്...

ഒരുപാടധരങ്ങൾ മുരളിയാക്കിയവനെ
എല്ലാമറിഞ്ഞും ഏറ്റി നടക്കേണ്ടുന്ന;
"കണ്ണൻ  ഗേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം"
എന്ന് നാലാളു കാണാൻ
താലി  തൂക്കേണ്ടുന്ന

അവളുടെ ഗതികേടോർത്ത്...!!!


2 comments: