കഥകൾ

Wednesday, February 27, 2013

ത്രിസന്ധ്യ


       
                             
                         അര്‍ക്കന്‍ ദ്യുതി ഇറുത്തെറിഞ്ഞ-
                         ഇരുളിലേക്ക് അടരുന്ന ഋതുമതി..!