കഥകൾ

Wednesday, June 29, 2011

മുഖംമൂടി

എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖംമൂടി എനിക്കിന്ന് വീണുകിട്ടി.
ഇനി ധൈര്യമായി എനിക്ക് നിന്നരികിലെത്താം
ഒരിക്കല്‍ പോലും 'എന്നെ' കാണാത്ത കണ്ണിലേക്കു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കാം...
എന്‍റെ പിടയലില്‍ പതറാത്ത മനസ്സുനോക്കി നീയറിയാതെ കരയാം ...
കൂടാതെ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ കാണിക്കാം, നീയില്ലതെയും എനിക്ക് 'ചിരിക്കാ'മെന്ന് !!!

പക്ഷെ എനിക്കിന്ന് കിട്ടിയത് നിന്റെ മുഖം മൂടിയാണെങ്കിലോ ...
എങ്കില്‍ നീ ഇനിയെങ്ങനെ എന്‍റെ ഇടറുന്ന വാക്കിലും, നനവാര്‍ന്ന നോക്കിലും..
നീളുന്ന കയ്യിലും, നോക്കാതെ(?) കാണാതെ (?) മധുരമായി (പരി) ഹസിക്കും?

No comments:

Post a Comment