കഥകൾ

Sunday, June 26, 2011

ഞാനും നീയും ഒരുമിച്ച് ഉണര്‍ന്നിരിക്കുന്നു..ഒരു വിരല്‍ തുമ്പിന്റെ അകലത്തില്‍,
കണ്ടിട്ടും കാണാത്തവരായി,അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്തവരായി.
നിന്റെ ഉച്വാസം എന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുമെന്നു ഭയന്ന് നീ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു...
നിന്റെ ഗന്ധം പോലും എനിക്കന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് .

പക്ഷെ ഞാനിപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നെങ്കിലും നീ തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ പലപ്പോഴായി പെറുക്കിക്കൂട്ടിയ ഈ എന്നെ !!!

No comments:

Post a Comment