കഥകൾ

Wednesday, June 29, 2011

മുഖംമൂടി

എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖംമൂടി എനിക്കിന്ന് വീണുകിട്ടി.
ഇനി ധൈര്യമായി എനിക്ക് നിന്നരികിലെത്താം
ഒരിക്കല്‍ പോലും 'എന്നെ' കാണാത്ത കണ്ണിലേക്കു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കാം...
എന്‍റെ പിടയലില്‍ പതറാത്ത മനസ്സുനോക്കി നീയറിയാതെ കരയാം ...
കൂടാതെ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ കാണിക്കാം, നീയില്ലതെയും എനിക്ക് 'ചിരിക്കാ'മെന്ന് !!!

പക്ഷെ എനിക്കിന്ന് കിട്ടിയത് നിന്റെ മുഖം മൂടിയാണെങ്കിലോ ...
എങ്കില്‍ നീ ഇനിയെങ്ങനെ എന്‍റെ ഇടറുന്ന വാക്കിലും, നനവാര്‍ന്ന നോക്കിലും..
നീളുന്ന കയ്യിലും, നോക്കാതെ(?) കാണാതെ (?) മധുരമായി (പരി) ഹസിക്കും?

Sunday, June 26, 2011

ഞാനും നീയും ഒരുമിച്ച് ഉണര്‍ന്നിരിക്കുന്നു..ഒരു വിരല്‍ തുമ്പിന്റെ അകലത്തില്‍,
കണ്ടിട്ടും കാണാത്തവരായി,അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്തവരായി.
നിന്റെ ഉച്വാസം എന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുമെന്നു ഭയന്ന് നീ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു...
നിന്റെ ഗന്ധം പോലും എനിക്കന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് .

പക്ഷെ ഞാനിപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നെങ്കിലും നീ തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ പലപ്പോഴായി പെറുക്കിക്കൂട്ടിയ ഈ എന്നെ !!!