കഥകൾ

Tuesday, March 01, 2011

ലക്ഷ്മണ രേഖ

ലക്ഷ്മണ രേഖ
ചിന്തകള്‍ക്ക്
കാഴ്ചകള്‍ക്ക്
കാഴ്ച്ചപ്പാടുകള്‍ക്ക്.

പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്നവന് സ്നേഹാധിക്യത്താലുള്ള ഉത്കണ്ട
അകത്തു കിടന്നു പൊറുതികെട്ടവന് പത്മവ്യൂഹത്തിലകപ്പെട്ട നിസ്സഹായത..
വെറും ലക്ഷ്മ(ര)ണ രേഖ !!!

1 comment:

  1. സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയമൃതം

    ReplyDelete