കഥകൾ

Wednesday, February 09, 2011

....!!!


വഴിക്കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്ന ഹൃദയം തിരണ്ടുപോയി ...
ഒരു സ്വരമായിപ്പോലും നീ അരികില്‍ എത്താത്തതിനാല്‍ !

ഒരുകടലായിരുന്ന കണ്ണുകള്‍ വറ്റിപ്പോയി ...
ചുമരിലിരുന്നു പല്ലിളിക്കുന്ന നാളെയെന്ന അസ്ഥികൂടം കണ്ട് !

ഒരു ചിരിയായിരുന്ന ഞാന്‍ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും... ഒരലര്‍ച്ചയായി !!!

No comments:

Post a Comment