കഥകൾ

Wednesday, February 02, 2011

എന്‍റെ ജയം


ക്ഷണിച്ചും ക്ഷണിക്കാതെയും നീ സദാ എന്‍റെ നിനവില്‍ നിറയുമ്പോള്‍,
ജയിക്കുന്നത് നീയോ നിയതിയോ അല്ല , ഈ ഞാനാണ് ...
പരാജയപ്പെടുന്നത്,
നിന്‍റെ ഓരോ കര്‍മ്മത്തിന്‍റെയും ഉത്തരവാദിത്വം
കെട്ടി ഏല്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിന്‍റെ വിധികര്‍ത്താവും.

No comments:

Post a Comment