കഥകൾ

Sunday, January 09, 2011

ജ്യോതിഷികള്‍

വരയ്ക്കപ്പെട്ട കൈ രേഖകള്‍ മായ്ക്കാനോ
ഹൃദയ രേഖകള്‍ വായിക്കാനോ അറിയാത്ത ഹൃദയശൂന്യര്‍ !!!

No comments:

Post a Comment