കഥകൾ

Sunday, January 09, 2011

മാപ്പ്


സദയം ക്ഷമിക്ക,
അനുവാദമില്ലാതെ സിരകളില്‍ നിന്നെ നിറയ്ക്കുന്നതിന്,
സ്വപ്നത്തില്‍പോലും അകലാത്തതിന്,
സ്നേഹിക്കുന്നതിന്,
പ്രണയിക്കുന്നതിന്,
ജീവിക്കുന്നതിന്‌.

No comments:

Post a Comment