കഥകൾ

Tuesday, January 11, 2011

സമാന്തരത

ഞാന്‍, നീ
വികാരം, വിചാരം
ജീവിതം ,മരണം
ഈ സമാന്തരതകളില്‍ ഏതിനോട് ഞാന്‍ നീതി പുലര്‍ത്തും ???

No comments:

Post a Comment