കഥകൾ

Monday, January 24, 2011

തോല്‍വി

ഞാനും ആത്മാര്‍ഥമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്,
ഒരു വാക്കാലോ നോക്കാലോ നിന്‍റെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കാന്‍,
ഒരു നോക്കുകുത്തിയായി എന്നെ അകറ്റി നിര്‍ത്തുന്ന നിന്നെ വെറുക്കാന്‍,
നിന്നെ ഓര്‍മകളില്‍ നിന്നുപോലും ഇറക്കിവിടാന്‍ .

എന്നാല്‍ ഓരോ നിലാവിലും ഞാന്‍ കൂടുതല്‍ ഒറ്റപ്പെടവേ,
ഓരോ കാലിടര്‍ച്ചയിലും നിന്‍റെ കൈക്കായി പരതവേ,
ഓരോശ്വാസത്തിലും നിന്നെ നഷ്ട്ടപ്പെടവേ,
ഞാനെന്‍റെ പരാജയം സമ്മതിക്കുന്നു.
എനിക്ക് കഴിയില്ല ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും നിന്നെ എന്നില്‍നിന്നും പറിച്ചെറിയാന്‍!!!

No comments:

Post a Comment