കഥകൾ

Friday, January 14, 2011

തിരസ്കൃത

നിനക്കും അധികാരമുണ്ട്‌ (പലരെയും പോലെ ) എന്നെ തിരസ്ക്കരിക്കാന്‍ .
പക്ഷെ ഒന്നുറക്കെ പറയു - പടി ഇറങ്ങിപ്പോകാന്‍ ...
നീ എന്നെ ഭയക്കുന്നുവെന്ന് ...വെറുക്കുന്നുവെന്ന്...
എങ്കില്‍ ഈ പുല്‍തുരുമ്പില്‍ നിന്ന് കൈ അഴച്ചു ഞാന്‍
നിരാശയുടെ ആഴക്കയങ്ങളിലേക്ക് ഊളിയിട്ടോളം ..
ഒരു വാക്കാലോ, നോക്കാലോ കടന്നുവരാതെ ...

ഒരു സങ്കടം മാത്രം ...
വെറുതെയെങ്കിലും(?) പങ്കിട്ട നല്ല സമയത്തിനോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായി എങ്കിലും....
പറഞ്ഞിട്ടോടി പോകാമായിരുന്നില്ലേ, എന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളില്‍ നിന്നും !!!

No comments:

Post a Comment