കഥകൾ

Sunday, December 05, 2010

പറക്കമുറ്റുന്നതിനു മുമ്പേ എന്‍റെ ആശക്കിളിയുടെ കഴുത്ത് ഞെരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ...
ചിറകരിഞ്ഞു മൃതപ്രാണനാക്കുന്നതിലും എത്രയോ ഭേദമായിരുന്നു അത് ...
[2 /04 / 04 ]

No comments:

Post a Comment