കഥകൾ

Sunday, December 05, 2010

എന്‍റെ ഓരോ സന്ദര്‍ശനവും നീ അറിയണം എന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ... നിന്‍റെത് രഹസ്യമായിരിക്കണം എന്ന് നീയും...
അങ്ങനെയെങ്കിലും വരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്...
നീയറിയാതെ നിന്നടയാളം ബാക്കിയായാല്‍ ..ഒരു പുഞ്ചിരി വീണുപോയാല്‍ ...
അതുമതി എനിക്കി നരകച്ചുഴിയിലൊരു തിരിനാളമായി !!!

No comments:

Post a Comment