കഥകൾ

Sunday, December 05, 2010

മനസ്സില്‍ കുടിയിരുത്തെണ്ടിയിരുന്നില്ല
പടിയടച്ചു പിണ്ഡംവയ്ക്കാന്‍ പറ്റില്ലോരിക്കലും എന്നറിയെ ...
മനസ്സില്‍ കുടിയിരുത്തെണ്ടിയിരുന്നില്ല

ഒന്നും പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല
പറഞ്ഞിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ലെന്നറിയെ ...
ഒന്നും പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല

കാത്തിരിക്കെണ്ടിയിരുന്നില്ല
സ്വപ്നത്തില്‍പോലും അരികില്‍ വരില്ലെന്നറീയെ
കാത്തിരിക്കെണ്ടിയിരുന്നില്ല

പക്ഷെ ഉമിനീരില്‍ ചാലിച്ച് നീ തൊട്ടുതന്ന ചന്ദന പൊട്ടിന്‍റെ നനവ്‌ ഇപ്പോഴും നെറ്റിയിലുള്ളപ്പോള്‍
ഞാനെങ്ങനെ തടയാനാണ് എന്‍റെ ഹൃദയത്തെ ..

No comments:

Post a Comment