കഥകൾ

Sunday, December 05, 2010

മരണത്തിന്‍റെ മണമുള്ള പക്ഷി

മാധവിക്കുട്ടിയുടെ 'മരണത്തിന്‍റെ മണമുള്ള പക്ഷി'
പ്രണയം ആളിനിന്ന കാലത്ത് എനിക്കൊരു കഥ മാത്രമായിരുന്നു.

പ്രണയം ജീവിതത്തിനു വഴി മാറവേ ഞാനറിയുന്നു,
മരണത്തിന്‍റെ മണമുള്ള പക്ഷി ആയുസ്സറ്റ എന്‍റെ പ്രണയമാണെന്ന് !!!
[03 /04 ]

No comments:

Post a Comment