കഥകൾ

Friday, December 03, 2010

എന്‍റെ പൊട്ടകണ്ണാടി ...
കോറി വരഞ്ഞ നിന്നിലൂടെ വികൃതമായി പ്രതിബിംബീകരിക്കപ്പെട്ട എന്‍റെ ശരീരമല്ലാതെ
എന്‍റെ ആത്മാവ് നിനക്കൊരിക്കലും സ്വന്തമല്ലല്ലോ!!!

No comments:

Post a Comment