കഥകൾ

Thursday, December 02, 2010

വീണ്ടും കയ്യെത്താത്ത ഉയരത്തില്‍, കാതെത്താ ദൂരത്തില്‍ ,കരളെത്താ അകലത്തില്‍ ...
പക്ഷെ ഒന്നറിയാം
ഞാനില്ലെങ്കിലും നീ നിലനിലക്കുമെന്ന്, എനിക്ക് മറ്റ്ഉപാധിയില്ലെന്ന് !!!

No comments:

Post a Comment