കഥകൾ

Sunday, November 28, 2010

തുറന്ന കണ്ണിലൂടെ പുറത്തു കടന്ന ഹൃദയം തീക്കാട്ടിനുള്ളില്‍
ഉള്ളില്‍ ഒതുങ്ങിയാലും പുറത്തു കടന്നാലും മരണഭയം ...

2 comments:

  1. സ്നേഹം സകലവിധഭയത്തെയും പുറത്താക്കുന്നു

    ReplyDelete
  2. സ്നേഹം സകലവിധഭയത്തെയും പുറത്താക്കുന്നു

    ReplyDelete